Historie Sboru

Pohled do historie boje s ohněm nejenom v Čechách.


Oheň je přírodní úkaz, živel, který vstoupil do života lidí už v počátcích vývoje lidského rodu. Zprvu našim prapředkům naháněl hrůzu, ale postupem doby se jim ho podařilo zvládnout a využít k svému prospěchu. Tisíciletá historická zkušenost lidstva s ohněm je shrnuta ve rčení „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. Platilo-li to před tisíciletími, pak dnes to platí dvojnásob. Úsilí všech poctivých lidí světa vždy směřovalo k potlačení ničivých vlivů ohně. Ať už se jednalo o úmyslně založený (např. ve válkách, žhářství apod.) nebo o požár způsobený nedbalostí, neznalostí, podceňováním nebezpečí nebo vlivem přírodního úkazu. Lidé se učili bojovat proti požárům už od nepaměti. To, že hašení a likvidace následků požárů má dnes pevný řád a přesnou organizaci, pokládá dnes každý hasič i laik za samozřejmou věc. Bylo však nutno dopracovat se k tomu dlouhým vývojem.

Již v kronikách předminulého století najdeme záznamy o vývoji a zásadách jak se zachovati a pomáhati při vzniknuvších požárech. Předpisy a organizování záchranných prací nebyly v té době jednotné, byly vydávány jen individuální příkazy vrchnosti, majitelů panství a konšelů měst, jak se v případě požáru chovati a sousedsky pomáhati.

V r. 1751 vydala císařovna Marie Terezie patent s názvem „Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny markrabství moravského“. V Čechách pak nabyl tento patent platnosti r. 1755. Bylo v něm mimo jiné i nařízení o tom, jak vyhlašovat poplach při požáru, kdo je při něm povinen pomáhat, kdo a jak má řídit záchranné práce, jaké sankce čekají ty, kteří těchto nařízení neuposlechnou. R. 1785 vydal Josef II. ještě mnohem podrobnější řád. Organizování prvních hasičských jednotek se datuje v českých zemích do poloviny devatenáctého století. Vznik prvého hasičského sboru slovanského národa v tehdejší Rakousko-uherské monarchii byl především politickou událostí. Mocnářství poprvé ve své historii udělilo právo sdružovací při založení hasičského sboru ve Slovinsku a poté v Čechách. První dobrovolný hasičský sbor založil velvarský obchodník Karel Krohn v roce 1864. Protože členy dobrovolných hasičských sborů spojovala vysoce humánní myšlénka, pomoci při ochraně majetku a zdraví spoluobčanů před požáry a jinými živelnými pohromami, našli velvarští brzy další následovníky. Během prvních 4 roků vzrostl počet dobrovolných hasičských sborů na úctyhodné číslo 107. Myšlenka o založení Sboru dobrovolných hasičů do Drahobudic dorazila nedlouho poté, ale k založení sboru došlo až v roce 1898.


Historie hasičského sboru v Drahobudicích.


Dne 24. dubna 1898 se sešlo několik uvědomělých občanů naší obce za tím účelem, aby zde založili a zřídili hasičský sbor. Na této ustavující schůzi bylo zvoleno komité ku vypracování a zadání stanov ku schválení tehdejšímu c.k. místodržitelství. Do tohoto komité byli zvoleni – František Tuček-učitel, Josef Váša-rolník, Josef Vaiger-obchodník a Václav Čejka-hostinský. Na této ustavující schůzi byl stanoven také roční členský příspěvek pro přispívající členy, který činil tehdy 1 zlatý, 20 krejcarů. Byl to na tehdejší dobu zajisté dosti vysoký členský příspěvek. Přípisem ze dne 11. května 1898 oznámilo c.k. místodržitelství v Praze, že se zřízení hasičského sboru nezapovídá a proto byla dne 30. května 1898 odbývána řádná valná hromada, při níž byl na tři léta zvolen první výbor a funkcionáři. Do prvního výboru byli zvoleni tito bratři – za starostu Josef Váša, velitelem zvolen Jan Štěpánek, podvelitelem Josef Kašpar čp. 27, jednatelem František Tuček, pokladníkem Josef Michálek a dozorcem náčiní Jaroslav Kolomazník. Členové výboru – Josef Kašpar čp.1, Josef Mrázek z Bílkova, Václav Veselý a Václav Kůžel. Při první ustavující výborové schůzi byl podán návrh, aby byla podána žádost o podporu k jeho veličenstvu, císaři Pánu, k Zemskému výboru a k pojišťovacím společnostem – První české, Plaňanské, Slavii a k Občanské záložně v Kouřimi. Ihned se sbor přihlásil k hasičské župě v Kouřimi a jejím prostřednictvím k Zemské ústřední jednotě. Prvního požáru se sbor zúčastnil dne 18. srpna 1898 v Poďousích, kde hořelo obytné stavení rolníka Pokorného – zapálil blesk. Ruční čtyřkolová stříkačka tažená koňmi, byla koupena obcí Drahobudice od výrobce E.C.Flader, Sorgentál u Přísečnice v Čechách, Továrna na stříkačky, čerpadla a žebříky. Stříkačka byla posvěcena a předána sboru oficiálně dne 18. června 1899. Kmotrou této stříkačky byla paní Miroslava Valentová, která jí dala do vínku 40 zlatých a hektolitr piva pro činné členy. Tento výrobek je i dnes plně funkční a stále v majetku sboru. V roce 1898 byly zakoupeny pracovní obleky, v roce 1899 pak, pro činné členy, slavnostní stejnokroje. Ještě stojí za zmínku, že žádosti o podporu jeho veličenstvu, císaři Pánu, nebylo vyhověno, přestože sbor vzal na sebe dluh při nákupu stříkačky a celého potřebného hasicího náčiní. Dle záznamů je patrné, že začátek sboru po stránce finanční byl dosti těžký, našlo se však pochopení mezi občanstvem a proto sbor v několika letech již pevně stál a plnil svoji funkci ku prospěchu celé obce. Tolik obsáhlá citace z dostupných zápisů.

Protože se nepodařilo zjistit spolehlivé údaje o činnosti sboru v nejrannějších letech, z důvodu buď ztráty nebo zničení dobových materiálů, včetně zápisů za období do roku 1930, pokračuje stručný výčet činnosti až po tomto roce. Bylo pouze zjištěno, že sbor do roku 1930 zasahoval u 35 požárů, ať už v obci nebo jejím blízkém okolí. Např. 9. října 1924 hořel domek Vendelína Arnolda v Drahobudicích.


1930 – 1945


Teprve od roku 1930 existují knihy zápisů ze schůzí, kde je možno rekapitulovat obsáhlou a záslužnou činnost sboru. V roce 1930 měl sbor 15 činných členů, 11 žen a 72 přispívajících. Konal 1 řádnou, 1 mimořádnou valnou hromadu a 12 výborových schůzí. Veřejně sbor vystoupil při slavnosti sázení lípy prezidenta Masaryka a 5. července při slavnosti upálení Mistra Jana Husa. Dne 1. ledna 1930 se sbor zúčastnil likvidace požáru v Červeném Hrádku, 30. prosince požáru v Jelčanech, v Drahobudicích v tomto roce nehořelo. V tomto roce byl starostou Jaroslav Beneš, jednatelem František Srb, velitelem Jaroslav Kašpar, náměstkem velitele František Plaček, další rozdělení činných členů bylo následující: Josef Čepelák – dozorce náčiní a hudec, František Ulrich – četař a ochránce, Jan Moravec – četař č. II a stříkač, Alois Kolomazník – ochránce, Josef Kolomazník – stříkač, František Kšírl – lezec, Josef Kondrys – ochránce, Alois Lubina – lezec, Josef Stoupa – stříkač, Josef Štěpánek – stříkač, Josef Šulc – lezec, Josef Trnka – lezec, Josef Uher – ochránce a Josef Váňa – stříkač. Jak vidno z rozdělení funkcí, bylo v té době velmi podrobně popsáno, co který z členů má na starosti a přesně co má dělat v případě zásahu. V roce 1930 bylo nově pořízeno např. 10m savic (1.000,- Kč), 140m hadic (2.660,- Kč) a 7 párů šroubení (525,- Kč). V červenci tohoto roku bylo v Drahobudicích pořádáno okresní cvičení s bohatým programem. Čistý příjem z této slavnosti činil 2.880,- Kč. Bylo rozhodnuto tuto částku ponechat v místní kampeličce jako fond na motorovou stříkačku. Další finanční hospodaření sboru za rok 1930 – příjem 1.276,65 Kč, vydání 1.082,70 Kč, pokladní hotovost ke dni konání valné hromady, tedy 11. ledna 1931 – 193,80 Kč. Byl také pořádán ples, který byl už v Drahobudicích tradicí a byl uskutečňován každý rok.

Dne 13. února 1931 byla dohodnuta koupě nové stříkačky za částku 42.635,- Kč, od fy Holeček – výrobce Ing. Ant. Holeček, továrna motorových stříkaček Praha – Vysočany, Na harfě, Štítného ul. č. 536, výrobní číslo – 260, rok výroby – 1931, výkon – 1000 l/min., motor – 28 HP, záruka platí jen při mazání olejem Castrol XL (doslovně citováno z výrobního štítku)Sbor si musel vydlužit 30.635,- Kč, záruku za tuto půjčku převzalo obecní zastupitelstvo. Plaňanská vzájemná pojišťovna darovala 500,- Kč a závazala se dávat sboru každoročně 5% z čisté prémie požárních obchodů, pojišťovna Slavia dala 400,- Kč, Občanská záložna 100,- Kč, Rolnická pojišťovna v Praze 100,- Kč, Zemský hasičský úřad 3.000,- Kč. K definitivnímu splacení dluhu na koupi stříkačky došlo až v letech 1936 a 1937. V roce 1931 bylo také rozhodnuto předat ruční čtyřkolovou stříkačku pro potřeby osady Bílkov. Od tohoto roku motorová stříkačka slouží spolehlivě dodnes.

V třicátých letech sbor pracoval za široké podpory jak činných, tak i přispívajících členů, konal každoročně několik cvičení, zúčastňoval se při hašení požárů, spolupracoval, někdy zdárně, někdy s rozpory, s obecním zastupitelstvem, velmi aktivní činnost také vykazovalo ženské členstvo. Sbor zasahoval u 12ti požárů: 30. prosince 1930 – Zemanova stodola v Jelčanech, 5. ledna 1931 – stoh Františka Plačka z Valů, 15. června 1931 – stodola Aloise Kolomazníka, 12. července 1931 – stoh p. Hovorky z Hatí, 21. června 1932 – domek Jana Moravce, 18. listopadu 1932 – stoh p. Hovorky z Hatí, 28. listopadu 1932 – stodola p. Žateckého v Bečvárech, 2. května 1933 – chalupa p. Hoška v Sobočicích, 3. prosince 1933 – stodola p. Novotného z Hatí, 4. července 1934 – domek p. Junka v Sobočicích, 6. července 1934 – stodola p. Marka v Drahobudicích, 28. května 1936 – stodola p. Stoupy z Bílkova.

V roce 1936 měl sbor 16 členů činných a 87 členů přispívajících. Starostou je stále Jaroslav Beneš, jednatelem František Srb, pokladník František Ruda, velitel Jaroslav Kašpar, náměstek velitele František Plaček. V těchto letech se sbor také potýkal s velkými finančními problémy, vzhledem ke splácení dluhu na motorové stříkačce. Koncem roku 1935 měl sbor na pokladně hotovost jen 9,60 Kč. Už v letech 1937 – 1938 byly konány u hasičů přípravy na možnou válku. Bylo ustanoveno zásahové družstvo ze starších činných členů, které by v případě mobilizace mladších členů, zajišťovalo ochranu při požáru.

V roce 1938 měl oslavit sbor 40 let svého trvání. K žádné oslavě však nedošlo, jednak z důvodu mobilizace a jednak z důvodu rozšíření nákazy dobytka v celém kolínském okrese. Od založení v roce 1898 asistoval sbor u 47 požárů. V roce 1938 čítá členstvo 15 členů činných a 86 přispívajících. V osadě Bílkov bylo zbudováno nové hasičské skladiště, do kterého byla znovu umístěna ruční stříkačka s příslušenstvím. Členové sboru se zúčastňovali všech akcí tj. cvičení, soutěží, schůzí apod., které organizovala Hasičská župní jednota č. 68, jejímž členem sbor od počátku byl. Starostou je stále Jaroslav Beneš, velitelem se stává František Plaček, náměstek velitele František Kšírl, dozorce náčiní Jan Moravec, samaritánský náčelník Josef Váňa, pokladník František Ruda, jednatel František Srb. V roce 1937 také p. Karel Žežulka ušil 14 nových stejnokrojů. Např. látka na blůzy stála 70,- Kč za metr, na kalhoty 68,- Kč za metr, od ušití jednoho stejnokroje zaplaceno 80,- Kč. V roce 1938 také všichni členové sboru těžce nesli historické události – odtržení Sudet a opuštění silně zabezpečené hranice našeho státu. V době druhé světové války 1939 – 1945 pracoval sbor bez větších vnitřních událostí. Život na vesnici se však nezastavil, jedni umírali, druzí se rodili. Např. v roce 1939 zemřel dlouholetý velitel sboru Josef Kašpar, v roce 1942 Josef Blecha, v roce 1943 Josef Ruda, v roce 1945 Josef Štěpánek. V roce 1942 byl za rezignujícího Františka Srba jako jednatele, zvolen František Kšírl. 6. června 1941 hořel domek Václava Šváry. V roce 1942 říšským nařízením byl předán veškerý majetek sboru do majetku obce. Jednalo se o čtyřkolovou stříkačku pořízenou v roce 1898, dvoukolovou motorovou stříkačku s příslušenstvím a 400 m hadic, pořízenou v roce 1931, dvě ruční berlové stříkačky pořízené v roce 1941, 14 ks vycházkových stejnokrojů pořízených v roce 1937, 12 ks pracovních obleků pořízených v roce 1898, 2 lezecké žebříky závěsné také z roku 1898 a další různé hasičské náčiní. Od roku 1942 až do konce roku 1945 nebyly konány žádné schůze. Činnost sboru se omezovala jen na nejnutnější práci k ochraně spoluobčanů. 24. srpna 1944 se sbor zúčastnil zásahu u požáru továrny Vacuum Oil Company v Kolíně, která byla zapálena po náletu spojeneckých letadel.


1945 – 1985


První schůze sboru po válce byla až 3. ledna 1946. V roce 1946 byl starostou stále Jaroslav Beneš, velitel – František Plaček, náměstek velitele – František Kšírl, Jednatel – František Srb, pokladník – Josef Veselý, vzdělavatel – Josef Váňa, Zbrojmistr – Josef Trnka, strojmistr motorové stříkačky – Jaroslav Kašpar, další členové výboru – Josef Zvoník, Josef Beneš, Josef Vála, Antonín Mládek, Josef Kašpar čp. 40, Josef Šlehobr, revizoři účtů – Karel Kašpar čp. 1, Josef Čepelák. V tomto roce byl stav členské základny 21 členů činných a 74 členů přispívajících.

V roce 1948 bylo také vzpomenuto 50 let od založení sboru. Citace v tomto pohledu do historie o začátcích v roce 1898 je převzata doslovně ze zprávy jednatele na valné hromadě ze dne 30. ledna 1949, kde byl právě rok 1948 hodnocen. V tomto roce měl sbor 19 členů činných a 85 přispívajících. Za 50 let svojí činnosti zasahoval sbor u 50ti požárů, z toho u 23 požárů přímo v místní obci. V roce 1948 také tragicky zahynul člen sboru Josef Stoupa ve velmi mladém věku.

V prvních letech po skončení druhé světové války se také členové hasičského sboru velmi aktivně zapojili do znovuvybudování naší vlasti. Zapojili se do preventivní činnosti – prováděli preventivní prohlídky domů, zajišťovali hlídkovou službu o žních. Pořádali každoročně plesy, nacvičovali zásahy u požárů, zúčastňovali se okrskových soutěží. V roce 1951 vznikají místní jednoty Československého svazu hasičstva, zaniká výraz starosta a je nahrazován výrazem předseda. V roce 1952 se svaz stává jednou ze společenských organizací Národní fronty. O rok později je svaz přejmenován na Československý svaz požární ochrany. V roce 1956 přešel majetek požárních sborů do správy Místních národních výborů a v místních jednotách je zaváděno nové oslovování – místo bratr se začíná užívat soudruh. V roce 1954 se zúčastnilo družstvo žen II. okresní soutěže v požárním sportu, kde získalo 1.cenu. V roce 1957 se začala stavět nová hasičská zbrojnice uprostřed obce, v roce 1961 bylo dokončeno její oplocení. V roce 1965 byl vybudován rybník jako požární nádrž pro obec, starý rybník uvnitř obce byl zavezen. V roce 1971 je sboru přidělena nová motorová stříkačka PPS 12, výrobce Státní výrobny autodílů n. p. Praha, závod Holešov, výrobní číslo 3404. Byl také přidělen starší automobil Mercedes. V roce 1974 byl zakoupen automobil Tatra 805, starý Mercedes, z důvodu nemožnosti garážování, byl prodán. V roce 1980 si jej odvezli zástupce hasičů SPO Červená Voda u Šumperka za cenu 3.000,- Kč, kde je také dodnes. Je sice nepojízdný, ale připravován na důkladnou renovaci.

V sedmdesátých letech požárníci stále aktivně vystupovali jak při preventivní činnosti, tak i při cvičeních nebo požárech. Velkou měrou se podíleli např. brigádně při výstavbě chodníků v obci. V těchto letech byl dlouhá léta předsedou požárníků Josef Zvoník st., potom Josef Zvoník ml. Velitelem byl František Plaček, dále potom Jaroslav Trnka a Stanislav Ontl. Začátkem osmdesátých let byla navázána spolupráce s požárníky ze Znojma-Oblekovic, kteří byli několikrát na návštěvě v Drahobudicích, drahobudičtí zase několikrát navštívili znojemské vinné sklípky. Těchto zájezdů se zúčastňovalo množství členů včetně jejich manželek. Byly pořádány také zájezdy na Pošumavský věneček v Praze, kde vyhrávaly dechové orchestry a mnoho dalších kulturních akcí. Velmi aktivně v této době probíhala práce s mládeží, kterou vedl nejprve Antonín Blažek a Bohumil Šťastný, potom Bohumil Šmejkal a

dále potom Josef Veselý. Mládež se pravidelně zúčastňovala plnění úkolů hry Plamen, kde se družstvo umísťovalo na předních místech. Dospělí plnili úkoly výcvikového roku, získávali odznaky vzorný požárník – např. v roce 1978 získalo 6 členů odznak III. stupně, v roce 1982 získali 4 členové odznak II. stupně. V roce 1983 František Plaček obdržel za dlouholetou činnost u hasičů a posléze u požárníků Medaili za mimořádné zásluhy. Za vedení organizace Josefem Zvoníkem byly pravidelně konány výborové schůze, výroční schůze jednou za rok, každý rok také ples v pohostinství s bohatou tombolou. V obci byli vždy požárníci jednou z nejaktivnějších společenských organizací. Organizace měla v roce 1983 42 členů, neexistovali členové přispívající. 22. června 1982 se družstvo požárníků ve složení – velitel Stanislav Ontl, členové Václav Kolář, Miloslav Beran, Antonín Blažek, Jaroslav Jirovský, Pavel Rettig, Jaroslav Macháček, Ladislav Barták a Josef Trmal – umístilo na 2. místě v okresní soutěži v Týnci nad Labem. Družstvo bylo druhé pouze jednu vteřinu za tehdejšími mistry světa v požárním sportu – požárníky ze Zibohlav. Přebor jednotlivců vyhrál Jaroslav Macháček a postoupil do krajského kola. Rok nato – 21. května 1983 – družstvo v téměř nezměněné sestavě suverénně vyhrálo okrskovou soutěž v Červeném Hrádku a získalo putovní pohár předsedy JZD. Přebory jednotlivců vyhrál Pavel Rettig. V těchto letech se také obětavě staral o provozuschopnost požární techniky Josef Švára, který požárníkům věnoval spoustu času. V roce 1984 odchází Josef Zvoník z funkce předsedy organizace, stěhuje se také z Drahobudic. Koncem roku funkci převzal Václav Rychtář.

1985 – 1998


V roce 1985 byly pořádány oslavy založení sboru v Drahobudicích, které se konaly 1. června. Účastnili se zástupci okolních sborů, kolegové ze Znojma-Oblekovic a také zástupkyně Okresního výboru Jana Vavřinová. Při této příležitosti obdrželi naši tři členové čestné uznání Krajského výboru, celá organizace potom čestné uznání Okresního výboru. V roce 1986 byl znovu uspořádán zájezd do Znojma, členové organizace se zúčastnili zabezpečení závodu veteránů – automobilů a motocyklů – v Plaňanech po stránce požární. Dále byly konány plesy , pravidelné schůze výboru i výroční schůze. Činnost sboru zajišťovali členové, někteří velmi aktivně, jiní s aktivitou menší nebo vůbec žádnou. V tomto roce družstvo mužů obsadilo 3. místo v okresní soutěži v požárním sportu. Složení družstva – velitel Stanislav Ontl, dále Václav Kolář, Miloslav Kutílek, Jaroslav Macháček, Pavel Šmejkal, Bohumil Šťastný, Pavel Rettig a Josef Trmal. Aktivní členové sboru také zajišťovali pravidelně sběr kovového šrotu po vesnici, který byl v této době vlastně jediným zdrojem příjmů organizace, vedle případného výdělku z plesu. V roce 1986 získali tři členové – Ladislav Barták, Václav Kolář a Stanislav Ontl – odznaky vzorný požárník I. stupně. V roce 1987 pak dalších pět členů odznaky vzorný požárník II. stupně. V osmdesátých letech byly také pořádány dna otevřených dveří v požární zbrojnici, byly prováděny besedy s občany o požárech, vysílány relace v místním rozhlase, přednášky v internátě zdravotní školy v Drahobudicích. Jednou z největších akcí, kterou zajišťovali požárníci, byla stavba víceúčelové požární nádrže.

V roce 1987 se sešlo několik nadšenců, nejaktivnějších členů organizace požárníků, kteří chtěli něco užitečného udělat pro celou obec a hlavně pro svoje děti. Protože v Drahobudicích nebyla žádná možnost pro děti v létě se vykoupat, bylo v této partě lidí rozhodnuto, že si postaví ve vesnici svoje koupaliště – víceúčelovou požární nádrž. Ti nadšenci byli – Ladislav Barták, Václav Kolář, Stanislav Ontl, Josef Trmal ml., Bohumil Šmejkal, Ladislav Bareš, Miloslav Beran, Jan Kašpar a Václav Rychtář. Nebudeme zde popisovat podrobně postup prací a všechny obtíže s tím spojené. Parta zanícených lidí však vzala úkol velmi vážně. V roce 1988 už byla akce plánovaná v rámci okresu jako akce „Z“ s rozpočtem 941.000,- Kč. Hned zjara už bylo započato s pracemi. Parta nadšenců vyburcovala k nebývalé aktivitě většinu občanů vesnice. Vždyť o volných dnech při brigádách, které byly po celou dobu akce vždy bezplatné, se sešlo také až 35 lidí. Do konce roku 1988 byla hotova kompletní nádrž, dvě studně a okolí. Z ušetřených peněz se započalo se stavbou budovy v bezprostřední blízkosti nádrže. Do konce roku 1989 byla postavena hrubá stavba, zastřešena a provedeny přípojky vody a elektriky. Víceúčelová nádrž byla v létě hojně využívána jako koupaliště. Při hezkém počasí bylo také napočítáno 85 návštěvníků, jak z vesnice, tak širokého okolí. Po dvou až třech letech provozu se vyskytly potíže s plněním nádrže vodou, byl proto proveden přívod z trativodů ze zahrady p. Navrátila a posléze v roce 1994 přívod vody až z Marhanovy studánky. Budova byla kompletně dokončena v roce 1996 už z peněz obecního zastupitelstva.

V roce 1990 převzal funkci starosty sboru Václav Kolář, dosavadní starosta Václav Rychtář byl zvolen do nového obecního zastupitelstva a začal vykonávat funkci starosty obce. Je nutné také podotknout, že rok 1990 přinesl znovu změnu v názvu – základní organizace se změnila na Sbor dobrovolných hasičů a Svaz požární ochrany dostal název Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, znovu se začal užívat starosta, jako nejvyšší představitel hasičů v obci.

A nyní výňatek z obecní kroniky: dne 21. října 1992 krátce po 15. hodině vznikl rozsáhlý požár kostela v Drahobudicích. Shořela celá střecha včetně krovů, prohořela výdřeva na věži a byla těžce poškozena krytina věže. Požár vznikl od sváření železné výztuhy, kde předtím byly dřevěné trámy napouštěny proti červotoči a výpary se velmi rychle od sváření vzňaly. Na místě neštěstí byli velmi rychle přítomni místní hasiči, sjely se sbory z širokého okolí (Kolína, Kutné Hory, Uhlířských Janovic, Zásmuk a okolních vesnic). Střecha musela být potom hašena z výsuvného žebříku, věž byla hašena zevnitř. Místní hasiči dodávali nepřetržitě vodu z vodní nádrže pro potřeby hasičů z Kolína. Při zásahu také prokázali velkou odvahu, zvláště Roman Ulrich, který se svými kolegy, hasiči z Kolína, pronikl do věže. Za velmi rychlý zásah místní jednotky byla velitelem zásahu z Kolína, Janem Bradnou, vyslovena a posléze zaslána písemně, pochvala. Tolik citace z obecní kroniky. Odhadnutá škoda byla 2,5 milionu korun. Při takovéto události, která může poškodit zdraví nebo majetek kohokoliv z nás, si potom všichni v širokém okolí uvědomí nezastupitelnost sboru hasičů ve vesnici.

V roce 1994 byl obecním zastupitelstvem zakoupen hasičský automobil Škoda – Liaz 706 CAS.

Dne 6. června 1998 pak probíhaly oslavy 100 let Sboru dobrovolných hasičů. Program byl velmi pestrý – dopoledne hasičské akce pro děti za přispění obecního úřadu, potom umístění a výstava historické i moderní hasičské techniky, za účasti mažoretek pochod zúčastněných sborů přes vesnici k pomníku padlých, u nádrže organizování soutěží včetně vyhodnocení a večer zábava. Účast na oslavách byla velkolepá, techniku historickou poskytly sbory z Červeného Hrádku, Kouřimi, Suchdola a Jelčan, techniku moderní poskytli hasiči z Prahy a Kolína, ze záchranného sboru v Kutné Hoře přijel na ukázku i zásahový tank. Pro oslavy byly také místní firmou na výrobu oděvů, jako sponzorský dar, ušity uniformy pro celé soutěžní družstvo. Tehdejším starostou obce, Ladislavem Barešem, byl věnován putovní pohár pro vítěze soutěží. Hasičské auto dostalo nový lak a bylo výrazně označeno – Sbor dobrovolných hasičů, obec Drahobudice. Kompletní výzdobu velké místnosti v budově u koupaliště zajišťoval Bohumil Šmejkal. Byly zde použity materiály s historickou hodnotou, staré stejnokroje, různé hasičské náčiní, staré fotografie a tiskoviny. V této místnosti se také konala slavnostní schůze za přítomnosti starosty okresního sdružení hasičů Zdeňka Bydžovského, dále byli přítomni pplk. Novák za záchranný sbor Kutná Hora, Josef Zvoník–okrskový velitel

a další zástupci např. Hasičské pojišťovny. Řadě členů byly předány medaile a vyznamenání. Soutěží se zúčastnily sbory ze Sendražic, Chmeliště, Zibohlav, Suchdola, Jindic, Červeného Hrádku, Chotouchova, Kořenic, Bečvár a Zásmuk. Během celého dne vyhrávala kapela a bylo zajištěno občerstvení. Počasí této akci výjimečně přálo, celý den bylo nádherně slunečno. Při příležitosti těchto oslav bylo vytištěno 1000ks brožur za výrazného přispění Obecního úřadu a sponzorů z širokého okolí. Na tvorbě této brožury se podílel Václav Rychtář, který sestavil text výběrem ze starých kronik a zápisů a Bohumil Šmejkal, který dodal a vybral řadu fotografií. Ten však bohužel krátce po oslavách náhle zemřel ve věku nedožitých 53 let, v červnu také zemřel nejstarší občan vesnice i sboru hasičů Josef Váňa ve věku 100 let.


1998 – 2008


Aktivitami roku 1998 nebyly jen oslavy stého výročí založení sboru. Velká akce byla přístavba 1. patra a rozšíření hasičské zbrojnice, hlavně s ohledem na garážování auta CAS. Stavební povolení bylo vydáno ke dni 30. června 1998, práce započaly ihned. Na zimu pak bylo staveniště zakryto plachtou, dokončovací práce byly uskutečněny v roce 1999. Vrata a vnitřní úpravy, schody apod. však byly dokončeny až v roce 2001. Drobné dokončovací práce však probíhaly až do roku 2008. Úkol shánění lidí na práci a hlavní díl aktivity při této stavbě měl starosta hasičů Václav Kolář. Vedl také záznamy o odpracovaných hodinách jednotlivých členů. Rok 1999 pak byl ve znamení zmíněných dodělků stavby hasičské zbrojnice. V červnu pak byla uspořádána soutěž hasičů o putovní pohár starosty obce. V říjnu byl uspořádán zájezd do vinného sklípku ve Velkých Pavlovicích, hlavně jako odměna za aktivitu při organizování oslav 100 let a za práci při přestavbě hasičské zbrojnice. Kromě sklípku navštívili účastníci zájezdu i zámek Lednici. Všem se tento zájezd velmi líbil. V roce 1999 bylo také prodáno auto Tatra 805. Ke konci roku byly po vesnici rozneseny minimaxy v očekávání mimořádných událostí s příchodem roku 2000. Nic mimořádného se však nestalo. V roce 1999 pracoval výbor sboru v tomto složení: starosta – Václav Kolář, náměstkové starosty – Ladislav Barták, Zdeněk Tříska, velitel – Stanislav Ontl, zástupce velitele – Roman Kolář, strojník – Josef Procházka, preventista – Roman Ulrich, jednatel – Václav Rychtář, hospodář – Josef Trmal, vzdělavatel – Petr Jiránek, referent MTZ – Jaroslav Jirovský, předseda revizní komise – Pavel Svoboda, člen revizní komise – Miroslav Filippi.

Rok 2000 však znamenal útlum aktivity, podobně jako v letech 1991 – 1995. Práce byla zúžena jen na každoroční vyčištění koupaliště a organizaci hasičského plesu. Vždy však, i když někdy s potížemi, byla zajišťována akceschopnost hasičské techniky, což všichni aktivní členové pociťovali jako hlavní poslání dobrovolných hasičů. Roku 2001 byla znovu zavedena tradice oslav MDŽ, ženy od hasičů dostávaly květiny a byly organizovány taneční veselice. Oslavují se kulatá výročí věku členů – jsou např. svezeni po vesnici na historické stříkačce. Velmi významně však vzrostla organizace hasičských plesů, které se staly vyhledávanou akcí i lidí z širokého okolí. Např. v roce 2002 byla tak velká návštěva, že někteří příchozí museli účast oželet a kvůli nedostatku místa museli odejít. V závěru tohoto plesu také, podobně jako ve známém filmu, začalo na sále skutečně hořet. Naštěstí jen malý požár závěsu, způsobený od shozené svítící lampy, byl hned vzápětí přítomnými hasiči uhašen. Bohužel však od roku 2005 už ples organizován nebyl z důvodu zrušení provozu sálu v hostinci „U Brázdů“. Alespoň akce MDŽ byly zachovány, probíhají však v daleko menším sále v budově u koupaliště. Víceúčelová nádrž – koupaliště – byla každoročně hasiči čištěna, několikrát za dosavadní provoz bylo opravováno okolí, aby se zabránilo úniku vody, v roce 1999 byl obnoven nátěr stěn. Příjezdová cesta byla v roce 2004 změněna a je vedena podél budovy obecního úřadu. V těsném sousedství nádrže byl tohoto roku také vybudován na náklady obce tenisový kurt. Celý areál každoročně slouží k relaxaci občanů a z širokého okolí. 30. listopadu 2004 byl zorganizován znovu zájezd na jižní Moravu, tentokrát do Blučiny u Brna. Zúčastnilo se 40 lidí, členové a jejich manželky měli účast placenu z peněz sboru. V roce 2005 byl pozměněn výbor sboru, kde namísto Josefa Procházky, který se odstěhoval, byl zástupcem velitele zvolen Jiří Ontl. Bohužel 15. listopadu 2005 zemřel Josef Zvoník ve věku 60ti let. Byl jedním z motorů dlouholeté aktivity hasičů nejen v Drahobudicích. Proto také byla založena tradice soutěží – memoriál Josefa Zvoníka, který každoročně pořádají hasiči z Červeného Hrádku. Aktivita členů hasičského sboru v dalších letech však znovu klesla, omezovala se jen na nejnutnější akce, nekonaly se schůze ani nebyla účast na soutěžích dospělých. Až v roce 2007 byl postaven sušák na hadice u nádrže, o kterém se diskutovalo několik let. Výjimkou v těchto letech byl velmi aktivní přístup dětí, které od roku 2005 vedou trenéři Mirek Hokynář z Bečvár, Roman Jirovský a Mirek Filippi z Drahobudic. Pravidelně trénovaly a zúčastňovaly se soutěže „Plamen“, spoluorganizovaly dětské dny ve vesnici, pořádaly i akce jiné – výlety na kolech, společné návštěvy hradů, hasičských akcí v okolí např. dnů záchranářů. Od roku 2006 si samy vedou kroniku. Pomáhají i obecnímu úřadu brigádami – uklízejí okolo tenisového kurtu, uklidily i čekárnu u vlakové zastávky. Aktivity proakzují vysokou a lákají mezi sebe i další děti. V roce 2006 daly dohromady dvě družstva pro podzimní účast branného závodu hry „Plamen“. V roce 2007 se zúčastnily soutěže o pohár starostky obce a memoriálu Josefa Zvoníka na Červeném Hrádku. Je dobře, že nastupující generace alespoň na vesnici si uvědomuje, že není jen individuální zábava u počítačů, ale že společná setkání a práce přináší užitek všem. A to bylo vždy hlavní krédo dobrovolných hasičů.

 


Přehled hlavních funkcionářů sboru:


Starostové (předsedové) organizace

1898 Josef Váša (založení)

1930 – 1946 Jaroslav Beneš

1946 – 1975 Josef Zvoník st.

1976 – 1984 Josef Zvoník ml.

1985 – 1990 Václav Rychtář

1991 – 2008 Václav Kolář


Velitelé sboru

1898 Jan Štěpánek (založení)

1930 – 1938 Jaroslav Kašpar

1938 – 1977 František Plaček

1977 – 1982 Jaroslav Trnka

1982 – 2008 Stanislav Ontl

 


Drahobudice leden 2010

 


Zpracoval Václav Rychtář, do roku 2009 jednatel sboru dobrovolných hasičů